intibak için bilgi ???

 

Selam arkadaslar 2003 yılında bölümümle ilgili ( ait, müntesip, dayalı ) yüksekokul ( akademi ) bitirdim ama ( lakin, yalnız, amma ) 2004 yılında 4924 lü olarak göreve başladık lise ( ortaöğretim ) diplomasıyla şu an ( zihin, dakika, lahza ) çalısıyorum başvuru yapsam intibak ( uyma, uyum ) işlemim olurmu.göreve baslamadan bitirilen okul geçerli olurmu başka bir sitede benim durumumda olan bir ( benzer, yeksan, bir kez ) arkadasın yazısını okudum mahkemeyle olayı çözmüş benim durumumda olan ( hasıl, kâin, vaki ) veye bilgisi olan ( hasıl, kâin, vaki ) arkadaslar varsa lütfen paylaşsın tesekkürler.


 

Bir Yorum “intibak için bilgi ???”

 1.  

  İşte benim durumumda olan bir arkadaşın mahkeme sonucu

  T.C.

  KASTAMONU

  İDARE MAHKEMESİ

  ESAS NO : 2007/320

  KARAR NO:2008/15

  DAVACI : İlhan ARSLAN’ı temsilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

  VEKİLİ : Av. Süleyman SALLI

  Starzburg Cad. Ferah Han No:42/16 – Sıhhiye/ANKARA

  DAVALI : Sağlık Bakanlığı – ANKARA

  DAVANIN ÖZETİ : Sözleşmeli Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak görev yapan davacının Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun 2 yıl süreli Diyaliz Bölümünden 18/08/2003 tarihinde mezun olması sebebiyle eğitim durumunun değiştirilerek, bunun maaşına yansıtılması talebiyle yaptığı 02.03.2007 tarihli başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2007 tarih ve 3534 sayılı işleminin; davacının bitirdiği bölümün üst öğrenim olduğu ve aksi yönde işlem yapılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu iddiasıyla birlikte iptali ile yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ: Davının öncelikle süre aşımı yönünden reddi gerektiği, esas bakımından ise davacının isteminin değerlendirilerek mezun olduğu yüksek okulun görevi ile ilgili olmaması sebebiyle reddedildiği ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu savunularak davanın reddi istenilmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Kastamonu İdare Mahkemesi’ nce gereği görüşüldü.

  Davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

  Dava, Sözleşmeli Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak görev yapan davacının Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2 yıl süreli Diyaliz Bölümünden 18.08.2003 tarihinde mezun olması sebebiyle 02.03.2007 tarihli başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12.03.2007 tarih ve 3534 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

  10.07.2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Teminde Güçlük Çekilen Yerlerde sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinde, “Sözleşme ile çalıştırılacak personelin; Bakanlığın belirleyeceği hizmetin gerektirdiği özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasında; Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalışınlar için uygulanmakta olan tavan ücretin 2,5 katını aşmamak üzere, ekli (2) sayılı cetvelde pozisyon

  unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödeneceği, taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartları ile eğitim seviyesi esas alınacağı belirtilmiştir.

  Anılan Kanun eki (1) sayılı cetvelde, sözleşmeli pozisyon unvanları ve bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikler belirtilmiştir. Sağlık Memurları için üç farklı durum düzenlenmiş, sağlık Meslek Lisesi mezunu olanlar, 2 yıllık okulların ilgili bölümü mezunu olanlar ve 4 yıllık okulların ilgili bölümü olanlar için Sağlık Memuru unvanı verilmiştir.

  Aynı Kanunun 8. maddesinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna tabi personel hakkında diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır denilmektedir.

  657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A, 12-d paragrafında “(Yeniden düzenleme 17.09.2004-5234 / 1. md.) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü yer almaktadır.

  Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Sağlık Meslek Lisesi mezunu iken 30.05.2005 tarihinde sağlık memuru unvanı ile Toplum Sağlığı Teknisyeni pozisyonunda sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmaya başladığı, 18.08.2003 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2 yıl süreli Diyaliz Bölümünden mezun olduğu, 02.02.2007 tarihli dilekçe ile başvurarak eğitim durumunun değiştirilerek, bunun maaşına yansıtılmasını istediği ve bu isteminin dava konusu işlem ile reddedildiği bunun üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

  Buna göre, davacının meslek lisesi mezunu olarak 4924 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelde belirtilen sağlık memuru unvanıyla görevine başladığı ve aynı unvanla 2 yıllık ve 4 yıllık yüksekokul mezunlarının da sözleşmeli personel olarak istihdam edildiği anlaşılmakta olup, ayrıca davacının mezun olduğu Akdeniz Üniversitesi sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2 yıl süreli Diyaliz Bölümü mezunlarına sağlık teknikeri unvanı verilmiş olması karşısında sağlık memuru olan davacının sözleşmeli olarak bulunduğu pozisyonun üst öğrenim sayılacağı açık olup 657 sayılı Kanunun A-12/d paragrafı gereğince intibakının yapılarak kademe ve derecesinin yeniden belirlenmesi ve sözleşme ücretinin buna göre belirlenmesi yasal zorunluluktur. Bu nedenle davalı idarece davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

  Öte yandan, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının İptal kararı gereği davacının idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 91,40 YTL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 350,00 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilemesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerinde Danıştay’ a temyiz yolu açık olmak üzere 16/01/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Başkan Üye Üye

  AYDEMİR TUNÇ VEDAT YILDIRIM ERKAN ALTIN

  33593 101712 101990

  YARGILAMA GİDERLERİ

  Başvuru Harcı : 13,10 YTL

  Karar Harcı : 13,10 YTL

  Y.D. Harcı : 21,40 YTL

  Vekalet Harcı : 2,20 YTL

  Posta Gideri : 41,60 YTL

  TOPLAM : 91,40 YTL

  Logged

Yorumla

 

İlgili aramalar:

 • bağkur intibak sorgulama
 • ba?kur intibak sorgulama
 • tc ile bakur sorgulama